15/04/2020

DOANH NGHIỆP TRÊN 50% LAO ĐỘNG TẠM NGHỈ VIỆC ĐƯỢC TẠM DỪNG ĐÓNG BHXH

Căn cứ Công văn 860/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 17/03/2020: Theo đó, cơ quan […]
15/04/2020

HƯỚNG DẪN TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

Căn cứ Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2020: – […]
27/03/2020

HƯỚNG DẪN TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN NGỪNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID-19

Ngày 25/3/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hàng Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và […]
24/03/2020

TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ TỬ TUẤT VÀ LÙI THỜI ĐIỂM ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Kính gửi Quý Khách hàng, Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nhiều chính sách […]