29/09/2020

04 ĐIỂM MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN BIẾT TỪ NGÀY 15/9/2020

Căn cứ Nghị định 88/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 09/7/2020 và có hiệu lực ngày 15/9/2020: – Theo đó, một số điểm mới về […]
14/09/2020

GIẢM 50% PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Thông tư 54/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 12/6/2020 và hết hiệu lực vào ngày 01/01/2021: – Theo đó, tổ chức, doanh […]
14/09/2020

GIẢM MỨC THU, NỘP PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT ATLĐ; HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Căn cứ Thông tư 50/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 01/6/2020 và đến hết ngày 31/12/2020: – Giảm 30% mức […]
14/09/2020

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP VỚI MỨC THẤP HƠN

Căn cứ Nghị định 58/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/5/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2020: – Theo đó, người sử dụng […]