04/06/2020

08 TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Theo quy định tại Điều 2 Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 quy định rõ về trường hợp Đất phi nông nghiệp không sử […]
09/03/2020

ĐÃ CÓ HƯỚNG DẪN CẤP “SỔ ĐỎ” CHO CONDOTEL

Căn cứ Công văn 703/BTNMT-TCQLĐĐ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2020: Về việc cấp Giấy […]