22/11/2017

Hạt sạn trong Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động

Một trong những điểm mới của kỹ thuật lập pháp gần đây là hạn chế tối đa các văn bản hướng dẫn dưới luật với mong […]
22/11/2017

Hợp đồng lao động vô hiệu và hệ quả pháp lý

Hợp đồng là nền tảng cơ bản và quan trọng nhất trong mối quan hệ làm việc giữa Người lao động và Người sử dụng lao […]
22/11/2017

Quy định về an toàn về sinh lao động tại doanh nghiệp

1. Căn cứ pháp lý: (i)    Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 (Sau đây được gọi là “Luật ATVSLĐ”); (ii)  Nghị […]