Giải quyết tranh chấp và tố tụng

04/12/2020

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định về các biện pháp khẩn cáp tạm thời của Bộ luật tố […]
05/06/2020

ÁP DỤNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHÀ Ở

Trong những năm gần đây tình hình tranh chấp quyền sử dụng đất và nhà ở diễn ra ngày càng phức tạp và chiếm số lượng […]
18/05/2020

04 BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định 44/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/4/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2020: – Theo đó, pháp nhân thương […]
31/03/2020

CÔNG VĂN 45/TANDTC-PC VỀ VIỆC XÉT XỬ TỘI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Kính gửi Quý Khách hàng,   Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của Dịch bệnh COVID 19 và xuất hiện nhiều tội phạm […]