HƯỚNG DẪN TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN NGỪNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID-19

TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ TỬ TUẤT VÀ LÙI THỜI ĐIỂM ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN
24/03/2020
CÔNG VĂN 45/TANDTC-PC VỀ VIỆC XÉT XỬ TỘI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
31/03/2020

HƯỚNG DẪN TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN NGỪNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID-19

Ngày 25/3/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hàng Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch Covid-19.
Đối với trường hợp Người lao động phải ngừng việc xuất phát từ các tác động của dịch Covid-19 như:

(i) Lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc trong thời gian có dịch theo quy định;

(ii) Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

(iii) Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp không vân hành được vì những người lao động khác trong thời gian chưa quay trở lại làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

(iv) Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch ảnh hưởng đến nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới thu hẹp sản xuất, không bố trí đủ việc cho người lao động.

Để thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc theo đúng quy định Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn như sau:

1. Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của BLLĐ để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

2. Đối với trường hợp Người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid 19 như:

– Lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

– Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

– Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận đang trong thời gian cách ly hoặc chưa được quay trở lại làm việc.

Thì tiền lương ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

3. Đối với trường hợp khó khắn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm Người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động.

Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động.
Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

4. Đối với trường hợp phát sinh khác Sở Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ từng nội dung và trường hợp cụ thể để giải quyết theo đúng quy định.

Nếu có bất kỳ thắc mắc cần được giải đáp Quý Khách hàng có thể gửi tới email: tri.tran@fujilaw.com hoặc gọi tới số điện thoại: 0983 789 059 (Mr.Trí).

Trân trọng./.