16/11/2020

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ TRONG THỜI GIAN TẠM NGỪNG KINH DOANH

Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2020: Theo đó, trong thời gian người […]
16/11/2020

KHÔNG BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 01/11/2020

Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022: – Theo đó, kể từ ngày […]
10/11/2020

CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN GIẢM 30% THUẾ TNDN NĂM 2020

Căn cứ Nghị định 114/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/9/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 03/8/2020: – Theo đó, giảm 30% số […]
30/09/2020

HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT BÙ TRỪ THUẾ ĐÃ NỘP

Căn cứ Công văn 2835/TCT-TTKT do Bộ Tài chính ban hành ngày 09/7/2020 và có hiệu lực ngày 23/8/2020: – Theo đó, việc thực hiện bù […]