TRỢ CẤP 01 LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG TỪ 5-30%
10/11/2020
KHÔNG BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 01/11/2020
16/11/2020

CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN GIẢM 30% THUẾ TNDN NĂM 2020

Căn cứ Nghị định 114/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/9/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 03/8/2020:

– Theo đó, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp (DN) có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.
– Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 của DN bao gồm:

  • Toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng theo quy định.
  • Trường hợp DN dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì DN xác định tạm nộp hàng quý bằng 70% số thuế TNDN phải nộp của quý.
  • Kết thúc kỳ tính thuế TNDN năm 2020, nếu tổng doanh thu năm 2020 của DN không quá 200 tỷ đồng thì DN thực hiện kê khai giảm thuế TNDN của năm 2020 khi quyết toán thuế TNDN theo quy định.
  • Số thuế TNDN được giảm của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 được tính trên toàn bộ thu nhập của DN, bao gồm cả các khoản thu nhập quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Thuế TNDN.

– Kỳ tính thuế TNDN được xác định theo năm dương lịch, trường hợp DN áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế TNDN xác định theo năm tài chính áp dụng quy định tại Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trân trọng./.