HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP

TỪ 15/10/2020, NÂNG MỨC PHẠT BUÔN BÁN HÀNG GIẢ LÊN TỐI ĐA 400 TRIỆU ĐỒNG
10/11/2020
QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VỀ BHXH
10/11/2020

HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP

Căn cứ Thông tư 77/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/8/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 28/9/2020:

– Bộ Tài chính hướng dẫn ba (03) nội dung về phát hành trái phiếu doanh nghiệp bao gồm:

(i) Chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu;

(ii) Chế độ công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp và

(iii) Chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp và tổ chức lưu ký trái phiếu.

Theo đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước thực hiện công bố thông tin trước đợt phát hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại Khoản 9 và Khoản 11 Điều 1 Nghị định 81/2020/NĐ-CP;

– Ngoài ra, việc công bố thông tin định kỳ được thực hiện theo năm tài chính như sau:

(i) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin định kỳ 06 tháng;

(ii) Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin định kỳ hàng năm.

Trân trọng./.