QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VỀ BHXH

HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP
10/11/2020
TRỢ CẤP 01 LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG TỪ 5-30%
10/11/2020

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VỀ BHXH

Căn cứ Quyết định 1166/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 22/9/2020 và có hiệu lực ngày 01/10/2020:

– Theo đó, quy định về việc sử dụng chữ ký số đối với văn bản điện tử trong ngành BHXH như sau:
(i) Văn bản điện tử phải có đủ chữ ký số của cá nhân hoặc tổ chức có trách nhiệm ký văn bản điện tử theo quy định.

(ii) Văn bản điện tử được ký bởi chữ ký số của cá nhân có giá trị như văn bản giấy được ký tay bởi cá nhân đó.

(iii) Văn bản điện tử được số hóa từ văn bản giấy đã ký, đóng dấu được ký số bởi chữ ký số của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản có giá trị như văn bản giấy đã ký, đóng dấu khi chưa số hóa.

(iv) Việc ký thay, ký thừa lệnh theo quy định của pháp luật thực hiện bởi người có thẩm quyền sử dụng chữ ký số của mình, được hiểu căn cứ vào chức danh của người ký ghi trên chứng thư số.

Trân trọng./.