Tư vấn tuân thủ quy định chứng khoán, tư vấn các vấn đề khác liên quan đến giao dịch chứng khoán

Tư vấn về môi giới và đại lý môi giới, giao dịch kinh doanh có sự tham gia của tổ chức tài chính, trao đổi và thanh toán bù trừ, bảo hiểm tài chính doanh nghiệp
22/11/2017
Đại diện cho các nhà tài trợ về tài chính, bên vay và bên cho vay
22/11/2017

Tư vấn tuân thủ quy định chứng khoán, tư vấn các vấn đề khác liên quan đến giao dịch chứng khoán

Chúng tôi có nguồn lực và kinh nghiệm tư vấn liên quan đến:

  • Việc thành lập và cơ cấu công ty chứng khoán;
  • Việc tuân thủ pháp luật chứng khoán;
  • Vấn đề công bố thông tin;
  • Giao dịch chứng khoán (mua bán, môi giới, bảo lãnh, đầu tư chứng khoán);
  • Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tăng vốn, chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành riêng lẻ;
  • Giải quyết tranh chấp trong hoạt động chứng khoán.