NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP SAU KHI THÔI GIỮ CHỨC VỤ

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ KHI CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP
29/09/2022
CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÔNG TƯ 12/2022/TT-NHNN
10/11/2022

NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP SAU KHI THÔI GIỮ CHỨC VỤ

Ngày 03/10/2022, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 60/2022/TT-BTCN có hiệu lực ngày 17/11/2022 về việc quy định Danh mục các lĩnh vựcThời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài Chính.

1. Đối tượng áp dụng:

 (i) Người có chức vụ, quyền hạn có thời hạn công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Tài Chính; các cơ quan, đơn vị quản lý người có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan;

(ii) Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

a. Cán bộ, công chức, viên chức;

b. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

c. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

d. Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức;

e. Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

2. Danh mục các lĩnh vực mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ, bao gồm:

(i) Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán;

(ii) Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

(iii) Quản lý nhà nước về bảo hiểm;

(iv) Quản lý nhà nước về hải quan;

(v) Quản lý nhà nước về giá;

(vi) Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

(vii) Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp;

(viii) Quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia;

(ix) Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài.

(x) Quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước.

(xi) Quản lý nhà nước về tài sản công.

3. Thời hạn để người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ:

(i) Đối với các lĩnh vực nêu tại khoản (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii) và khoản (ix) của Mục 2:

Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực này không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

(ii) Đối với các lĩnh vực nêu tại khoản (x) và khoản (xi) của Mục 2:

Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực này không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

Vậy FUJILAW thông báo để Quý Khách hàng được biết và thực hiện theo đúng quy định.

Trân trọng./.