CÁC DOANH NGHIỆP CÓ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH TỪ 1.000 TỶ ĐỒNG TRƯỚC KHI TẬP TRUNG KINH TẾ PHẢI THÔNG BÁO

03 ĐIỀU KIỆN ĐỂ KHÁCH HÀNG LÙI THỜI HẠN TRẢ NỢ DO DỊCH COVID-19
15/04/2020
04 BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI
18/05/2020

CÁC DOANH NGHIỆP CÓ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH TỪ 1.000 TỶ ĐỒNG TRƯỚC KHI TẬP TRUNG KINH TẾ PHẢI THÔNG BÁO

Căn cứ Nghị định 35/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 24/03/2020 và có hiệu lực ngày 15/05/2020:

– Theo đó, các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế phải thông báo cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trước khi thực hiện tập trung kinh tế nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế; hoặc

(ii) Tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế; hoặc

(iii) Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế từ 1.000 tỷ đồng trở lên; hoặc

(iv) Thị phần kết hợp của doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế từ 20% trở lên trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ra thông báo kết quả thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế.

Trân trọng./.