CÁC DOANH NGHIỆP CÓ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH TỪ 1.000 TỶ ĐỒNG TRƯỚC KHI TẬP TRUNG KINH TẾ PHẢI THÔNG BÁO
15/04/2020
ĐIỀU KIỆN VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH SÂN GÔN
18/05/2020

04 BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định 44/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 08/4/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2020:

– Theo đó, pháp nhân thương mại không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án sau:

(i) Phong tỏa tài khoản.

(ii) Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền bảo đảm thi hành cưỡng chế biện pháp tư pháp (kê biên tài sản).

(iii) Tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử; Tạm giữ hoặc thu hồi con dấu của pháp nhân thương mại.

– Việc thực hiện cưỡng chế được thực hiện theo các nguyên tắc như sau:

(i) Chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế bằng văn bản của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền.

(ii) Thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế để bảo đảm thi hành án không quá thời hạn chấp hành hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; thời hạn bảo đảm thi hành biện pháp tư pháp được xác định khi biện pháp tư pháp được thi hành xong.

(iii) Pháp nhân thương mại có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp cưỡng chế trong cùng một thời điểm nếu việc áp dụng một biện pháp cưỡng chế không đủ để bảo đảm thi hành án.

(iv) Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của pháp nhân thương mại, tổ chức, cá nhân có liên quan trong cưỡng chế thi hành án.

Trân trọng./.