LUẬT ĐẦU TƯ 2020 CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2021

LƯU Ý LIÊN QUAN ĐẾN GIA HẠN NỘP THUẾ TNDN, THUẾ GTGT
22/06/2020
LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2021
14/09/2020

LUẬT ĐẦU TƯ 2020 CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2021

Căn cứ Luật Đầu tư 2020 do Chính phủ ban hành ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021:

– Dịch vụ Kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị loại khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, mà chính thức được chuyển vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

– Đến ngày 01/01/2021, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ giảm còn 227 ngành, nghề. Trong đó:

(i) Bãi bỏ 24 ngành, nghề kinh doanh;

(ii) Bổ sung 8 ngành, nghề kinh doanh;

(iii) Sửa đổi 14 ngành, nghề kinh

Bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư so với quy định cũ như:

(i) Giáo dục đại học;

(ii) Sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;

(iii) Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

(iv) Bảo quản thuốc, sản xuất trang thiết bị y tế;

(v) Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.

Bổ sung mới các quy định liên quan đến:

(i) Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt gồm:

  • Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
  • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn  ba (03) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

(ii) Hai (02) nhóm đối tượng không được phép gia hạn thực hiện dự án gồm:

  • Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;
  • Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

Trân trọng./.