LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2021

LUẬT ĐẦU TƯ 2020 CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2021
14/09/2020
DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP VỚI MỨC THẤP HƠN
14/09/2020

LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 do Chính phủ ban hành ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021:

– Thay đổi khái niệm về doanh nghiệp nhà nước, cụ thể bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 Luật doanh nghiệp 2020 (Hiện tại, tại Luật doanh nghiệp 2014 thì Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ);

 – Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng. (Theo Luật doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp);

– Bổ sung thêm đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp như: Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự…

Trân trọng./.