DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀNG THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KINH DOANH PHẢI ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP TRONG 30 NGÀY

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC SỬ DỤNG THẺ NGÂN HÀNG
13/01/2020
HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI PHIẾU QUÀ TẶNG
13/01/2020

DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀNG THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KINH DOANH PHẢI ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP TRONG 30 NGÀY

Căn cứ theo Thông tư 29/2019/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 27/12/2019 và có hiệu lực từ ngày 12/02/2020:

  • Theo đó, khi có thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh trong thời gian 30 ngày.
  • Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên Giấy phép kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Quyết định điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
  • Với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đã được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trước ngày 12/02/2020 khi thực hiện thay đổi tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh, bổ sung địa điểm hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng tại địa điểm đã được cấp phép không cần làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Trân trọng./.