PHẠT ĐẾN 02 TỶ ĐỒNG ĐỐI VỚI HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

ÁP DỤNG MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP MỚI TỪ NGÀY 20/9/2019
09/10/2019
CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐƯỢC VAY ĐẾN 02 TỶ ĐỒNG/DỰ ÁN TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM KỂ TỪ NGÀY 08/11/2019
09/10/2019

PHẠT ĐẾN 02 TỶ ĐỒNG ĐỐI VỚI HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

Căn cứ Nghị định 75/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/09/2019 và có hiệu lực ngày 01/12/2019:

– Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 02 tỷ đồng.

– Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền là 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm.

– Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi tập trung kinh tế là 05% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính.

– Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi trong lĩnh vực cạnh tranh là mức trung bình của khung tiền phạt của hành vi đó:

  • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được quá mức tối thiểu của khung tiền phạt;
  • Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt;
  • Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng được điều chỉnh tương ứng không quá 15% mức trung bình của khung hình phạt.

Trân trọng./.