DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP (LẦN 3)

DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (LẦN 5) (NĂM 2019) VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
23/08/2019
DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NÀY TẠI VIỆT NAM
06/09/2019

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP (LẦN 3)

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP (LẦN 3) – Một số điểm mới liên quan đến Luật Doanh nghiệp

Qua hơn bốn (04) năm thực thi Luật Doanh nghiệp, một số quy định liên quan tới thành lập, tổ chức quản trị doanh nghiệp, thực thi quyền của các cổ đông, … đã bắt đầu phát sinh vướng mắc cần tháo dỡ. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (“Dự thảo”) nhằm sửa đổi những quy định bất hợp lý với mục tiêu đưa doanh nghiệp trở thành công cụ kinh doanh rẻ hơn và an toàn hơn cho nhà đầu tư.

Dưới đây là một số điểm mới trong Dự thảo liên quan đến Luật Doanh nghiệp:

  • Bổ sung Hộ kinh doanh là một trong những đối tượng áp dụng của Luật Doanh nghiệp;
  • Dự thảo bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn, không cần thiết, tạo gánh nặng chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, như: Yêu cầu doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi sử dụng; thủ tục báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp; yêu cầu giám đốc/tổng giám đốc phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, …
  • Công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn không còn phải nộp điều lệ công ty kèm theo hồ sơ khi đăng ký doanh nghiệp;
  • Dự thảo làm rõ trường hợp công ty TNHH và công ty cổ phần có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật và Điều lệ công ty không có quy định hoặc không có quyết định khác về phân chia quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thì bất kỳ một trong số những người đại diện theo pháp luật của công ty có nghĩa vụ là đại diện pháp luật có đủ thẩm quyền của doanh nghiệp theo yêu cầu của Tòa án, trọng tài hoặc bên thứ ba;
  • Bổ sung quy định công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; Tổng giám đốc hoặc Giám đốc;
  • Sửa đổi quy định về cổ đông thiểu số. Thay vì phải sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng (nếu điều lệ không có quy định khác) như trước đây, cổ đông hoặc nhóm cổ đông chỉ cần sở hữu 01% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ) đã có một số quyền nhất định;
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo quy định của Luật Dân sự, không cần theo mẫu do Công ty phát hành.

Dự thảo được dự kiến thảo luận tại Kỳ họp thứ 8 và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIV.

Trân trọng./.