SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC SỬ DỤNG THẺ NGÂN HÀNG

03 TRƯỜNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TÍN DỤNG
13/01/2020
DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀNG THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KINH DOANH PHẢI ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP TRONG 30 NGÀY
13/01/2020

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC SỬ DỤNG THẺ NGÂN HÀNG

Căn cứ theo Thông tư 28/2019/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 25/12/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/04/2020:

– Theo đó, một số quy định liên quan đến đối tượng sử dụng thẻ ngân hàng (chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ) có những sửa đổi, bổ sung như sau:

(i) Đối với chủ thẻ chính là tổ chức:

  • Tổ chức đủ điều kiện mở tài khoản thanh toán được sử dụng thẻ ghi nợ;
  • Tổ chức là pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được sử dụng thẻ tín dụng, thẻ trả trước;
  • Chủ thẻ là tổ chức được ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ của tổ chức đó hoặc cho phép cá nhân sử dụng thẻ phụ theo quy định.

(ii) Đối với chủ thẻ phụ là người từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước (Không còn yêu cầu phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật).

Trân trọng./.