DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀNG THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KINH DOANH PHẢI ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP TRONG 30 NGÀY
13/01/2020
QUY ĐỊNH MỚI LIÊN QUAN ĐẾN KINH DOANH RƯỢU BIA
20/01/2020

HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI PHIẾU QUÀ TẶNG

Căn cứ theo Công văn 96153/CT-TTHT do Cục thuế Tp. Hà Nội ban hành và có hiệu lực ngày 25/12/2019:

  • Đối với phiếu quà tặng, phiếu mua hàng được sử dụng để mua hàng hóa của nhà cung cấp, khi nhà cung cấp bán phiếu quà tặng (mua hàng hóa) cho Công ty, nhà cung cấp không thực hiện lập hóa đơn mà lập chứng từ thu chi theo quy định.
  • Đối với phiếu quà tặng được sử dụng để mua dịch vụ của nhà cung cấp, khi nhà cung cấp thu tiền bán phiếu quà tặng (sử dụng dịch vụ) cho Công ty, nhà cung cấp thực hiện lập hóa đơn theo quy định.
  • Đối với các khoản chi mua phiếu quà tặng của Công ty đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trân trọng./.