DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP VỚI MỨC THẤP HƠN

LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2021
14/09/2020
GIẢM MỨC THU, NỘP PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT ATLĐ; HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
14/09/2020

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP VỚI MỨC THẤP HƠN

Căn cứ Nghị định 58/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/5/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2020:

– Theo đó, người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH cho NLĐ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 và khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, theo một trong các mức sau:

(i) Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; đồng thời được áp dụng đối với NLĐ là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước;

(ii) Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

– Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được áp dụng mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH nếu bảo đảm các điều kiện sau đây:

(i) Trong vòng ba (03) năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH;

(ii) Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong ba (03) năm liền kề trước năm đề xuất;

(iii) Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của ba (03) năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ ba (03) năm liền kề trước năm đề xuất.

Trân trọng./.