03 TRƯỜNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TÍN DỤNG

BỘ Y TẾ BAN HÀNH GIÁ TRỊ GIỚI HẠN TIẾP XÚC CHO PHÉP ĐỐI VỚI 50 YẾU TỐ HÓA HỌC TẠI NƠI LÀM VIỆC
13/01/2020
SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC SỬ DỤNG THẺ NGÂN HÀNG
13/01/2020

03 TRƯỜNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Căn cứ theo Thông tư 25/2019/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 02/12/2019 và có hiệu lực từ ngày 17/01/2020:

– Theo đó, Ngân hàng Nhà nước bổ sung quy định về sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với những thay đổi của văn phòng đại diện. Cụ thể: Văn phòng đại diện phải lập hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nếu (i) thay đổi tên, (ii) địa điểm đặt trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi đang đặt trụ sở, hoặc (iii) khi gia hạn thời gian hoạt động.

– Sau khi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh sửa đổi, bổ sung Giấy phép, văn phòng đại diện phải thực hiện các công việc:

  • Đăng ký nội dung thay đổi với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Tiến hành hoạt động tại địa điểm mới, chấm dứt hoạt động tại địa điểm cũ trong vòng 06 tháng, từ ngày Giấy phép được sửa đổi, bổ sung;
  • Công bố nội dung thay đổi trên phương tiện thông tin của Ngân hàng Nhà nước và 03 số báo viết liên tiếp hàng ngày hoặc báo điện tử trong 07 ngày làm việc.

Trân trọng./.