TỪ NGÀY 01/12/2020, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐ CÁO ĐƯỢC BẢO VỆ VIỆC LÀM

KHÔNG BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 01/11/2020
16/11/2020
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ TRONG THỜI GIAN TẠM NGỪNG KINH DOANH
16/11/2020

TỪ NGÀY 01/12/2020, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐ CÁO ĐƯỢC BẢO VỆ VIỆC LÀM

Căn cứ Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 15/10/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2020:

– Theo đó, Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động, thân nhân của người tố cáo bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động (Sau đây gọi chung là “người được bảo vệ”); trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ việc làm của người được bảo vệ.

– Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người được bảo vệ được quy định như sau:

(i) Không được phân biệt đối xử về việc làm đối với người được bảo vệ;

(ii) Không được trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm của người được bảo vệ;

(iii) Thực hiện kịp thời, đầy đủ các biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ;

(iv) Báo cáo cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm và thông báo cho tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở về kết quả thực hiện biện pháp bảo vệ;

(v) Cơ quan chủ quản của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh; người sử dụng lao động chính đối với trường hợp người được bảo vệ làm việc tại chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền bảo vệ việc làm trong quá trình tiếp nhận, xác minh và áp dụng các biện pháp bảo vệ việc làm.

– Bên cạnh đó, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở phải giám sát người sử dụng lao động trong việc chấp hành các biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan quyết định biện pháp bảo vệ.

Trân trọng./.