NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN LƯU Ý KHI GIA HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BẰNG PHỤ LỤC

THỎA THUẬN KHÔNG ĐƯỢC LÀM VIỆC CHO ĐỐI THỦ CẠNH TRANH ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN TRONG THỰC TIỄN
27/06/2018
QUY TRÌNH TỐ TỤNG TẠI TÒA
12/07/2018

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN LƯU Ý KHI GIA HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BẰNG PHỤ LỤC

STT

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

GHI CHÚ

1

Muốn áp dụng gia hạn hợp đồng lao động thì cũng cần có sự đồng ý của người lao động, chứ không phải quyền áp đặt của công ty;

 

2

CHỈ ĐƯỢC GIA HẠN MỘT (01) LẦN ĐỐI VỚI MỘT HĐLĐ;

Theo quy định thì HĐLĐ có thời hạn dưới 12 tháng vẫn có thể dùng Phụ lục song đây là điều chưa rõ vì nhiều người lý giải rằng nếu công việc có tính chất thường xuyên sẽ phải ký HĐLĐ XĐTH nên trường hợp gia hạn đã là thường xuyên rồi!

3

TỔNG THỜI HẠN CỦA HĐLĐ VÀ PHỤ LỤC KHÔNG LÀM THAY ĐỔI BẢN CHẤT CỦA HĐLĐ;

Nếu là HĐLĐ XĐTH thì tổng thời gian HĐLĐ đã ký và Phụ lục không quá 36 tháng, (nếu HĐLĐ dưới 12 tháng thì tổng thời gian không quá 12 tháng, lưu ý vấn đề này còn tranh cãi).

4

PHỤ LỤC PHẢI ĐƯỢC KÝ TRONG THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA HĐLĐ.

Phụ lục là để điều chỉnh/sửa đổi HĐLĐ. Gia hạn bằng phụ lục là điều chỉnh thời hạn của HĐLĐ nên chỉ khi HĐLĐ còn hiệu lực mới được sửa đồi.