MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NỔI BẬT HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG
23/12/2020
KHUNG PHÁP LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID – 19
05/08/2021

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NỔI BẬT HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động (“NLĐ”) và người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Sau đây gọi là “NQ 68”) nhằm hỗ trợ cho NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho NLĐ. Dưới đây là một số chính sách nổi bật mà Doanh nghiệp cần lưu ý:

1. Chính sách giảm mức đóng Bảo Hiểm Tai Nạn Lao Động, Bệnh Nghề Nghiệp (“BHTNLĐ, BNN”):

 • NSDLĐ được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ BHTNLĐ, BNN trong 12 tháng (thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho NLĐ thuộc đối tượng áp dụng chế độ BHTNLĐ, BNN (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, NLĐ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ NSNN);
 • NSDLĐ hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ BHTNLĐ, BNN cho NLĐ phòng chống đại dịch COVID-19.

 2. Chính sách tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu Trí và Tử Tuất:

 • NSDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4 năm 2021 (kể cả ngừng việc, tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì NLĐNSDLĐ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị;
 • Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

3. Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ (Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/NLĐ/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng). Theo đó, NSDLĐ được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ BHTN khi đáp ứng các điều kiện:

 • Đóng đủ BHTN cho NLĐ từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; 
 • Thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động;
 • Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020; 
 • Có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ theo quy định;
 • Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp trong thời gian từ 01/7/2021 đến hết 30/6/ 2022.

4. Chính sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương (Được hỗ trợ một lần: Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức 1.855.000 đồng/người; từ 01 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người). Theo đó, NLĐ làm việc tại DN, HTX, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, …bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 có:

 • Thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ 01/5/2021 đến hết 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 01/5/2021 đến hết 31/12/2021; và
 • Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương.

5. Chính sách hỗ trợ NLĐ ngừng việc theo chế độ HĐLĐ (Được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người) khi NLĐ đáp ứng các điều kiện sau:

 • Bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ 01/5/2021 đến hết 31/12/2021; và
 • Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc.

6. Chính sách hỗ trợ NLĐ chấm dứt HĐLĐ (Được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người) khi NLĐ đáp ứng các điều kiện sau:

 • Chấm dứt HĐLĐ tại DN, HTX, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên…bị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ 01/5/2021 đến hết 31/12/2021;
 • Đang tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngoài các chính sách nổi bật kể  trên, Chính phủ còn ban hành các chính sách khác tại NQ 68 như: Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em; Chính sách hỗ trợ một lần cho đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ, hướng dẫn viên du lịch; Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh; Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; Chính sách hỗ trợ Đối với lao động không có giao kết HĐLĐ (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

Trân trọng./.