05 TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐƯỢC XEM XÉT XỬ LÝ RỦI RO

KHÔNG XỬ LÝ THEO ĐIỀU 216 BLHS NẾU TRỐN ĐÓNG BHXH TRƯỚC NGÀY 01/01/2018
23/09/2019
NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT BẢN PHẨM TẠI VIỆT NAM
02/10/2019

05 TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐƯỢC XEM XÉT XỬ LÝ RỦI RO

Căn cứ Thông tư 57/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính đã ban hành ngày 26/8/2019 và có hiệu lực từ ngày 15/10/2019:

–    Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem xét xử lý rủi ro trong 05 trường hợp sau:

  • Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến hoạt động, sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.
  • Khách hàng bị phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.
  • Khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.
  • Khách hàng có khoản nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) theo kết quả phân loại nợ quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Trân trọng./.