HƯỚNG DẪN CỦA TÒA ÁN TỐI CAO VỀ LÃI, LÃI SUẤT, PHẠT VI PHẠM CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH
03/04/2019
TÍN DỤNG TRẮNG, XÁM VÀ ĐEN
17/04/2019

GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN TỐI ĐA 60 THÁNG

Căn cứ vào Nghị định 29/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/05/2019:

– Điều kiện để được cấp Giấy phép cho thuê lại lao động:

  (i) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

  • Là người quản lý doanh nghiệp;
  • Không có án tích;
  • Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

  (ii) Số tiền ký quỹ: 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. (Lưu ý: đã thực hiện ký quỹ trước khi được cấp Giấy phép cho thuê lại lao động).

– Thời hạn của Giấy phép cho thuê lại lao động:

  (i) Thời hạn giấy phép: tối đa 60 tháng (tăng 24 tháng so với quy định hiện hành);

  (ii) Gia hạn giấy phép: được gia hạn nhiều lần (mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng). Thời hạn giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã được cấp trước đó.

– Bãi bỏ 02 điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:

  (i)  Điều kiện về vốn pháp định;

  (ii) Điều kiện về địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trân trọng./.