GIẢM 50% PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM Ở NƯỚC NGOÀI

GIẢM MỨC THU, NỘP PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT ATLĐ; HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
14/09/2020
SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT
14/09/2020

GIẢM 50% PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Thông tư 54/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 12/6/2020 và hết hiệu lực vào ngày 01/01/2021:

– Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực hiện nộp lệ phí như sau:

(i) Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020, nộp lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 (Sau đây gọi là “Thông tư 259/2016”);

(ii) Trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này, không nộp lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 259/2016;

(iii) Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 259/2016.

– Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước khi yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh giấy tờ, tài liệu liên quan đến lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài nộp phí như sau:

(i) Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/ 2020, nộp phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 259/2016;

(ii) Trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này, không nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước theo mức thu quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 259/2016;

(iii) Kể từ ngày 01/1/ 2021 trở đi, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước theo mức thu quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/2016.

Trân trọng./.