TỪ NGÀY 01/9/2020, DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHỈ CẦN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRƯỚC 03 NGÀY LÀM VIỆC

04 ĐIỂM MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN BIẾT TỪ NGÀY 15/9/2020
29/09/2020
THỜI HẠN KÊ KHAI, NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI
30/09/2020

TỪ NGÀY 01/9/2020, DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHỈ CẦN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRƯỚC 03 NGÀY LÀM VIỆC

Căn cứ Nghị định 81/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 09/7/2020 và có hiệu lực ngày 01/9/2020:

– Theo quy định mới, doanh nghiệp phát hành trái phiếu chỉ cần công bố thông tin trước ngày dự kiến tổ chức đợt phát hành tối thiểu ba (03) ngày làm việc cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán thay vì phải công bố trước tối thiểu mười (10) ngày làm việc như quy định cũ.

– Bên cạnh đó, đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu cho nhiều đợt phát hành thì đợt phát hành lần đầu và đợt phát hành sau, việc công bố thông tin cũng chỉ cần trước tối thiểu ba (03) ngày làm việc.

– Chính phủ cũng bổ sung thêm một (01) loại giấy tờ cần có khi nộp hồ sơ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp đó là: Hợp đồng mua trái phiếu trong đó bao gồm cam kết của nhà đầu tư về việc đã tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin trước khi phát hành và hiểu rõ các rủi ro khi mua trái phiếu.

Trân trọng./.