SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

GIẢM 50% PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM Ở NƯỚC NGOÀI
14/09/2020
XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH NẾU CÓ HÀNH VI GỬI TIN NHẮN RÁC, THƯ ĐIỆN TỬ RÁC, CUỘC GỌI RÁC KHI CHƯA ĐƯỢC SỬ ĐỒNG Ý TRƯỚC CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG
18/09/2020

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Căn cứ Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2020:

– Theo đó, tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết như sau:

(i) Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 30% (theo Nghị định 20/2017 là 20%) của: Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng với chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.

(ii) Quy định trên không áp dụng đối với các khoản vay của người nộp thuế là:

  • Tổ chức tín dụng theo Luật các tổ chức tín dụng;
  • Tổ chức kinh doanh bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm;
  • Các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
  • Vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay lại;
  • Các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững);
  • Các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước.

Trân trọng./.