GIẢM MỨC THU, NỘP PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT ATLĐ; HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP VỚI MỨC THẤP HƠN
14/09/2020
GIẢM 50% PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM Ở NƯỚC NGOÀI
14/09/2020

GIẢM MỨC THU, NỘP PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT ATLĐ; HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Căn cứ Thông tư 50/2020/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 01/6/2020 và đến hết ngày 31/12/2020:

– Giảm 30% mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật An toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đến hết năm 2020 (tức chỉ nộp bằng 70% mức phí tại Điều 1 Thông tư 110/2017/TT-BTC), cụ thể:

(i) Phí cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

  • Trường hợp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện thẩm định giảm từ 20.500.000 đồng/lần xuống còn 14.350.000 đồng/lần;
  • Trường hợp do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện thẩm định giảm từ 1.200.000 đồng/lần xuồng còn 840.000 đồng/lần;
  • Phí cấp mới, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động giảm từ 15.000.000 đồng/lần xuống còn 10.500.000 đồng/lần.

(ii) Từ ngày 01/01/2021, tiếp tục nộp phí thẩm định đăng ký kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 1 Thông tư 110/2017/TT-BTC.

Trân trọng./.