BA TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP BẮT BUỘC PHẢI KIỂM TOÁN NỘI BỘ

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ TRA CỨU THỜI GIAN THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUA TIN NHẮN
02/05/2019
HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP XIN CẤP PHÉP CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
23/07/2019

BA TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP BẮT BUỘC PHẢI KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Căn cứ theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/04/2019:

– Có 03 trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, bao gồm:

  • Công ty niêm yết;
  • Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con;
  • Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con;

– Các doanh nghiệp khác được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ;

– Doanh nghiệp có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, trường hợp này phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ quy định tại Điều 5, 6 Nghị định này.

Trân trọng./.